Product added to basket

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for erhvervskunder

"MI A/S – Salgs- og leveringsbetingelser – handelskøb

 

1. Anvendelse
1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) gælder for alle tilbud, salg og leverancer foretaget af Maskinhandler Indkøbsringen A/S, CVR-nr. 20 78 17 93 (herefter ”MI”), til enhver erhvervsdrivende kunde (herefter ”Køber”).

1.2 Betingelserne har forrang frem for samtlige modstridende bestemmelser fra Køber, såsom i Købers ordre, accept og/eller i Købers generelle indkøbsbetingelser, også i tilfælde hvor MI ikke gør indsigelse mod sådanne modstridendende bestemmelser.

1.3 Hvis MI skal fungere som gennemfaktureringsselskab for varer, som Køber har bestilt direkte hos MI´s underleverandører, så anses aftalen for at være indgået mellem Køber og MI’s underleverandør og i henhold til underleverandørens salgs- og leveringsbetingelser. 
2. Informationer i MI’s salgsmateriale og prislister
2.1 Oplysninger i MI’s brochurer, reklamer, produktbeskrivelser, prislister etc., der indeholder informationer om kapacitet, slidstyrke, ydeevne, tekniske data, dimensioner, vægt eller lignende er ikke bindende for MI. Der tages endvidere forbehold for trykfejl og modelændringer.
3. Ordrebekræftelse
3.1 MI’s tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Købers ordre er derfor først bindende for MI, når Køber modtager en skriftlig ordrebekræftelse fra MI. 
4. Priser
4.1 Alle MI’s priser oplyses Ex Works MI’s adresse, jf. Incoterms 2020, eksklusiv moms, skatter, afgifter, emballage, fragt, transportforsikring, montering og opstilling, medmindre andet skriftligt er aftalt.
4.2 Med mindre andet fremgår af MI’s tilbud eller ordrebekræftelse, forbeholder MI sig ret til at ændre priserne – også efter udstedelse af ordrebekræftelse – med omgående virkning i tilfælde af ændring i MI’s leverandørers priser, samt ved ændringer i valutakurser, told, fragt, forsikringstakst, skatter, offentlige afgifter og lignende.
5. Betalingsbetingelser
5.1 Med mindre andet skriftligt er aftalt, er MI’s betalingsbetingelser løbende måned + 12 dage fra fakturadato.
5.2 MI er berettiget til at fakturere Køber, når levering har fundet sted. Dette gælder også i forhold til delleverancer.
5.3 Hvis betaling sker efter forfaldstid, er MI berettiget til at opkræve renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldstidspunktet med 1 % pr. påbegyndt måned. Købers manglende betaling udgør en væsentlig misligholdelse og berettiger MI til at standse eventuelle yderligere aftalte leveringer og til at kræve alle tilgodehavender betalt straks.
5.4 MI er berettiget til når som helst at forlange, at Køber inden for fem dage stiller en efter MI’s vurdering betryggende sikkerhed for Købers fulde betalingsforpligtelse. MI er berettiget til at tilbageholde leverancen, indtil sikkerhed er stillet.
5.5 Hvis MI skal levere ad flere omgange, er MI berettiget til at tilbageholde en leverance, såfremt Køber er i misligholdelse med sin betalingsforpligtelse vedrørende en eller flere forudgående leverancer.
5.6 Køber må ikke tilbageholde betalinger eller modregne modkrav i MI’s krav på betaling, med mindre Købers modkrav skriftligt er anerkendt af MI eller fastslået ved endelig dom eller forlig. Reklamationer over det leverede berettiger således ikke Køber til at tilbageholde betaling for allerede leverede varer. Købers tilbageholdelse af betaling/modregning udgør i så fald væsentlig misligholdelse.
6. Ejendomsforbehold
6.1 MI forbeholder sig ejendomsretten til den leverede vare i enhver henseende. Den leverede vare forbliver således MI’s ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og alle øvrige krav i henhold til parternes forretningsforhold er betalt af Køber.
6.2 Så længe det i punkt 6.1 omtalte ejendomsforbehold består, er Køber uberettiget til uden MI´s samtykke at sælge, pantsætte, klausulere eller på anden måde disponere over det solgte eller dets tilbehør. Udlejning må kun finde sted efter skriftlig godkendelse. Køber er forpligtet til at omgås det solgte på omhyggelig måde og holde det i god og forsvarlig stand, hvilket MI eller dennes repræsentanter til enhver tid er berettiget til at forvisse sig om ved eftersyn. Skifter Køber bopæl, skal MI skriftligt informeres herom. Køber er forpligtet til at holde det solgte brand- og tyverisikret for den fulde værdi samt at tegne lovpligtig ansvarsforsikring. Forsikringssummen tjener forlods til fyldestgørelse af MI´s tilgodehavende, for så vidt den ikke benyttes til reparation af det solgte. Køber må ikke uden forud indhentet skriftligt samtykke fra MI overlade det solgte til andre til reparation, med mindre reparation betales kontant.
7. Levering og leveringstingstid
7.1 Levering sker Ex Works MI’s adresse, jf. Incoterms 2020, medmindre andet skriftligt er aftalt. Dellevering er tilladt.
7.2 Undlader Køber at modtage leverancen ved levering, er MI berettiget til efter eget valg og for Købers regning og risiko at opkræve Køber lagerleje for opbevaring af leverancen, indtil Køber skriftligt giver meddelelse om, at Køber er parat til at modtage leverancen eller at ophæve aftalen vedrørende leverancen og kræve erstatning hos Køber. 
7.3 Leveringstiden fremgår af MI’s ordrebekræftelse. Foretager Køber ændringer i eller tilføjelse til den af MI bekræftede ordre, er MI berettiget til at ændre leveringstiden. En af MI foretaget udskydelse af leveringstiden med indtil 14 dage anses i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser over for MI. MI skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden. 
7.4 Leverer MI ikke, når leveringstiden er kommet, er Køber ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning for eventuelle skader eller avancetab, men Køber har ret til skriftligt at kræve levering inden en sidste rimelig frist, som ikke må være kortere end 14 dage. 
7.5 Skyldes forsinkelsen ved levering, at MI er i en situation, som angivet i pkt. 9 om force majeure, udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere den af MI bekræftede ordre, når hindringen har varet i mere end tre måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid. MI skal i overnævnte tilfælde omgående meddele Køber ændringen af leveringstiden.
8. Forsinkelse
8.1 Leverer MI ikke inden for den sidste frist fastsat i medfør af punkt 7.4, og skyldes dette ikke force majeure eller nogen omstændighed, som Køber er ansvarlig for, kan Køber ved skriftlig meddelelse til MI hæve aftalen for så vidt angår den del af leverancen, som er forsinket. Dette gælder dog ikke i det omfang, der er tale om varer specielt fremstillet til Køber, idet Køber i sådanne tilfælde under alle omstændigheder er pligtig til at aftage varerne uanset forsinkelse.
8.2 Uanset årsagen til forsinkelse bærer MI ikke noget erstatningsansvar som følge af forsinkelse hverken for direkte eller indirekte tab.
9. Force majeure
9.1 MI hæfter ikke for manglende opfyldelse af MI’s forpligtelser og er heller ikke erstatningsansvarlig over for Køber for tab, der skyldes omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer opfyldelsen af den af MI bekræftede ordre, og som ligger uden for MI’s kontrol, herunder arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, terror, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, påbud, forbud eller andre indgreb fra offentlige myndigheder, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving og produktions- og leveringsvanskeligheder.
9.2 Bestemmelsen i punkt 9.1 er gældende, uanset om opfyldelseshindringerne rammer MI selv eller en af MI valgt underleverandør.
10. Garanti
10.1 Serienummerstyrede varer skal være slutbrugerregistreret på www.mi.dk indenfor 14 dage efter levering til Købers kunde. Sker dette ikke, bortfalder garantien.
11. Reklamation og mangler
11.1 Ved levering skal Køber straks – og inden ibrugtagning – foretage en sådan kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
11.2 Hvis Køber vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal Køber omgående og inden 5 arbejdsdage efter levering, give MI skriftlig meddelelse herom til forsendelsen@mi.dk, med angivelse af hvori manglen består. Såfremt Køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende. Forandring af eller indgreb i det solgte uden MI’s samtykke fritager MI for ethvert ansvar og enhver forpligtelse. Ved reklamationer over reparationer skal reklamationen registreres på www.mi.dk senest 30 dage efter udførslen af reparationen eller modtagelse af varen.
11.3 Skulle leverancen vise sig at være behæftet med mangler, påtager MI sig alene og efter eget valg inden for rimelig tid enten at afhjælpe manglen, foretage omlevering eller give et forholdsmæssigt afslag i købesummen.
11.4 Køber skal følge MI’s eventuelle instruktioner om forsendelse af de mangelfulde varer til MI.
11.5 Der foreligger ikke en mangel, hvis en fejl skyldes, at Køber ikke har fulgt MI’s instruktioner vedrørende leverancen, at der er anvendt andre reservedele end de originale eller de af MI anviste, eller at Køber har udført reparationer, inden MI har haft lejlighed til at konstatere, om der foreligger en mangel.
11.6 MI påtager sig intet ansvar for tab i tilfælde af mangler. Køber har derfor ikke ret til godtgørelse eller erstatning af nogen art i tilfælde af mangler.
11.7 Foreligger der mangler ved en del af leverancen, er Køber alene berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelserne opregnet ovenfor i punkt 10.3. gældende for denne del. Køber er således forpligtet til at opfylde Kontrakten med MI for så vidt angår den ikke mangelfulde del af leverancen, herunder betale købesummen. Manglende opfyldelse heraf fra Købers side betragtes som væsentlig misligholdelse.
11.8 MI’s mangelsansvar gælder kun mangler, som viser sig inden for ét år fra dagen for levering.
11.9 Såfremt Køberen har reklameret rettidigt, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som MI bærer ansvaret for, har MI ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført MI.
12. Produktansvar
12.1 MI’s produktansvar er underlagt dansk rets regler om produktansvar med de begrænsninger, der er anført i dette punkt 12.
12.2. MI’s ansvar er i alle tilfælde begrænset til direkte tab. MI er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mistede besparelser eller indirekte tab eller følgeskader i forbindelse med produktansvar.
12.3 MI’s produktansvar skal i alle tilfælde være begrænset til den til enhver tid resterende forsikringssum i henhold til MI’ produktansvarsforsikring.
12.4 Såfremt tredjemand fremsætter krav om erstatning for produktansvar over for Køber, skal MI straks informeres herom. Det indbyrdes forhold mellem Køber og MI skal dog altid afgøres i henhold til vilkårene i den af MI bekræftede ordre, herunder disse Betingelser, ved Retten i Kolding.
12.5 I den udstrækning MI måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde MI skadesløs i samme omfang, som MI’s ansvar er begrænset efter disse Betingelser. Disse begrænsninger i MI’s ansvar gælder ikke, hvis MI’s produktansvar kan henføres til grov uagtsomhed eller forsæt.
13. Ansvarsbegrænsning
13.1 MI er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mistede besparelser eller indirekte tab eller følgeskader. 
14. Generelle bestemmelser
14.1 Køber er ikke berettiget til uden MI’s skriftlige samtykke at overdrage Købers rettigheder i henhold til den af MI bekræftede ordre til tredjemand.
14.2 Såfremt en eller flere bestemmelser i disse Betingelser eller den af MI bekræftede ordre er uigennemførlige, fordi de er i strid med ufravigelig lovgivning eller af en anden grund anses for ikke at være anerkendt, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. 
15. Værneting og lovvalg
15.1 Tvister mellem parterne skal afgøres under anvendelse af dansk ret med undtagelse af dansk rets internationale privatretlige regler. 
15.2 Enhver tvist der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Betingelserne, den af MI bekræftede ordre eller i øvrigt mellem MI og Køber, herunder tvister vedrørende eksistensen og gyldigheden af den af MI bekræftede ordre, afgøres ved Retten i Kolding.